nốt ruồi trên sống mũi

Ý nghĩa của nốt ruồi ở trên sống mũi

Ngoài ra, sống mũi là đại diện cho con cái trong lục thân, nếu sống mũi có nốt ruồi tức người đó khắc với con cái, hoặc đường con cái.